سفارش ترجمه متن tagged posts

ترجمه گرامر بد: چه کاری باید انجام شود؟

وظیفه اصلی مترجم این است که ترجمه دقیق زبان مبدا را به زبان مقصد درخواستی ارائه دهد. بنابراین ، آیا این ترجمه متن به معنای کلمه از جمله ترجمه دستور زبان بد را پوشش می دهد؟ این سوالی است که بسیاری از مترجمان را آزار می دهد ، خصوصاً کسانی که هنوز تازه کار نیستند.

مترجم چه کاری انجام می دهد؟

مترجم کسی است که تحصیلات دانشگاهی یا دانشگاهی مناسبی دارد و دارای مدرک زبان است. وی برای گذراندن یک مترجم واجد شرایط تحصیلات تکمیلی یا آموزش دیده است.

کار ترجم...

Read More