کایلی McMullen و پل Nixey: Facebook نیاز به تغییر است. در اینجا است که چرا سازمان ها نیاز به بازی در نقش یک

Homeاسترایتکایلی McMullen و پل Nixey: Facebook نیاز به تغییر است. در اینجا است که چرا سازمان ها نیاز به بازی در نقش یک
آهنگ پیشواز همراه اول