مراسم عزا و عروسی بە پارکینگ‌ها منتقل شدە است

مراسم عزا و عروسی بە پارکینگ‌ها منتقل شدە است

[ad_1]

استاندار کردستان از مردم درخواست کرد با رعایت موازین بهداشتی و پرهیز از تجمعات، مانع اعمال محدودیت‌های کسب و کار و سیاە پوش شدن سنندج شوند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>