ماجرای تابوت رها شده در کنار جاده فرودگاه اصفهان چه بود؟

ماجرای تابوت رها شده در کنار جاده فرودگاه اصفهان چه بود؟

[ad_1]

تابوت مرموز سوخته و رها شده در کنار جاده فرودگاه اصفهان، سوغات کشور کویت از آب در آمد!

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>