قنادی مینیون از چه نظر ثبت ملی شد؟

قنادی مینیون از چه نظر ثبت ملی شد؟

[ad_1]

ساختمان قنادی مینیون به عنوان میراث معماری معاصر در شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول واجد ارزش ثبت تشخیص داده شد و به ثبت ملی رسید.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>