سیاه‌پوستان از رسیدن به رده‌های بالا در اداره پلیس آمریکا محروم هستند

سیاه‌پوستان از رسیدن به رده‌های بالا در اداره پلیس آمریکا محروم هستند

[ad_1]

نتایج یک بررسی نشان داد در شهر‌های بزرگ آمریکا رده‌های بالا و مدیریتی پلیس در اختیار سفیدپوستان است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>